olv

Soha ennyi csodás borító, érde­kes mesealak nem árasz­totta el a könyves­boltokat. De mi alapján válasszunk?

Miként segí­thetjük gyer­mekün­ket, hogy megsz­er­esse az olvasást?


A mese iránt fogékony gyerek­ből vál­hat olvasó fel­nőtt. Ezért az olvasás, a könyv szeretetére, és a mese fontosságára már a kezde­tekkor érdemes odafi­gyelnünk. A leg­fontosabb, hogy lapoz­gas­sunk szép köny­veket és olvas­sunk minél több mesét a kic­sikkel, hogy a nagy­ob­bac­skák­nak már ter­mészetes legyen, hogy az életük részévé válik az olvasás.


Mikor van itt az ideje?


A gyer­mekek­ben rejlő kívánc­siság, a világ felfedezése és megis­merése utáni vágy állandó ingeréh­séget jelent, amit nekünk szülőknek kell kielégítenünk. A játék remek for­mája, és segítője lehet egy könyv, melynek lapoz­gatása, és olvasása folyam­atos megis­merésre ösztönzi a legkisebbeket is. A kicsi gyer­mekek először még az állatmeséket értik meg a legjob­ban, majd ezek­ből kibon­takozva később értik meg a tündérmesék üzeneteit. Később már azok a mesék kez­denek a közép­pontba kerülni, amiben arról olvashat­nak, miként tud a főhős boldogulni az élet­ben saját szellemi, és men­tális erejével.


Miért olvassunk?


Nekünk fel­nőt­teknek az a dol­gunk, hogy biz­tosít­suk a gyer­mekek számára a lehetőséget ahhoz, hogy a legjobb könyvek kerül­jenek a kezébe, és tan­ulja meg értékelni is azokat. Fontos, hogy családi környezetben ébresszük fel a kívánc­sisá­got az olvasás iránt. Ahhoz pedig, hogy az élet­ben is jól boldoguló fel­nőt­tek vál­janak gyer­mekeinkből, segítenünk kell őket olvas­mányaik kiválasztásában.


Milyen a jó mesekönyv?


Egy jó gyerekkönyv fő ismérve, hogy szöveg­ében és képa­nyagában is befo­gad­ható a gyer­mek számára. Fontos, hogy egy könyvnek tiszta és valam­i­lyen átgon­do­landó kon­cep­ciója legyen. Az igazán jó mese az éle­tre tanítja a gyer­meket, szim­bólum­rend­sz­erében meg­je­len­nek min­da­zok az érzelmi prob­lémák, ame­lyekkel egy gyer­meknek meg kell küz­de­nie. A gyer­mek élvezi a szim­bólumok mesésségét, miközben pon­tosan felis­meri, és lefordítja saját nyelvére azok­nak jelentését.


Olvasóvá nevelés


Az értő olvasás olyan alap­készség, amely nélkül sem a tan­ulás­ban sem fel­nőt­tként a munka világában nem lehet ered­ményesnek lenni. Az olvasóvá nevelés útján a szülők indítják el gyer­meküket. A könyvek megfelelő kiválasztásá­val, és a jó kom­mu­niká­ció­val már korán mega­lapozhatjuk a könyvek iránti szeretetet.


Mi a helyzet a kamaszokkal?


Min­den kamasz gyerek hall­gat zenét, néz tévét, olvas újsá­gokat, no és per­sze hossza­san ül a számítógép mon­i­torja előtt, tehát nem igaz, hogy nem érdekli őket a világ. Csak éppen valamiért az írott iro­dalom iránti érdek­lődésük nem olyan erős, mint a hall­ga­tott vagy látott infor­má­ciók iránti. Ha meg­találjuk ezek­ben az anyagok­ban az őket érdeklő fókuszt, akkor több­ségük bevon­ható. Kortárs szerzők ifjúsági regényei, és a klasszikus könyvek közül is bátran szemezgessünk!

olv2

Az Etalon ked­ven­cei a legkisebbeknek: Nyulász Péter– Pap Kata: Beszélő babakezek: Gyere ját­szani!, Eric Carle: A tel­hetetlen hernyóc­ska, Nyulász Péter: A baba bab, Nagyszemű lapozó — Erdei álla­tok, Móricz Zsig­mond: Iciri-​piciri


Az Etalon ked­ven­cei a bölc­sis korosztály számára: Marék Veronika: Anni­panni, mesélj nekem! Eric Carle: Leg­első könyvem a számokról, Julia Don­ald­son: A majom mamája, Bar­tos Erika: Zaka­toló, Zdeněk Miler: Egy hét a kisvakond­dal, Gróh Ilona: Elment a tyúk a vásárba


Az Etalon Mag­a­zin ked­ven­cei az ovi­sok számára: Marék Veronika: Bori­bon házikója, Berg Judit: Maszat és a csőtörés, Friss tinta – antoló­gia kortárs mag­yar költők gyerek­ver­seiből, Nico­las Old­land: A jám­bor jávorszarvas, Bálint Ágnes: A Futrinka utca lakói, Cail­lou – Min­den csepp számít!


Az Etalon Mag­a­zin ked­ven­cei kisiskolá­sok számára: Jill Tom­lin­son: A bagoly, aki félt a sötét­ben, Sven Nordqvist: Find­usz elköltözik, Julia Don­ald­son: Tüköry Léda hercegk­isas­s­zony, Jeff Kin­ney: Egy Ropi naplója, Czigány Zoltán: Csoda és Kósza legrégebbi kaland­jai, Módra Ildikó: Trapp


Az Etalon Mag­a­zin ked­ven­cei kamas­zok számára: Tas­nádi István: A kőma­jmok háza, Meny­hért Anna: Ván­dor­lány és az elvaráz­solt Kisváros, Nyulász Péter: Helka, a Burokvölgy árnyai, Berg Judit: Rumini Ferrit-​szigeten, Szabó Bor­bála: Átvál­to­zott gyerekek, John Boyne: A csíkos pizsamás fiú


EXTRA!
Karác­sonyi tippek: Marék Veronika: Anni­panni hull a hó!, Vicki Howie: Aki bújt, aki nem — Karác­sonyi nyi­to­gató , Anne Suess: Karác­sonyi képeskönyv, Vidám nyüzs­gés karác­sonykor, Gazdag Erzsi: Itt a tél!, Jutta Bauer: Emma karác­sonya, Zdeněk Miler: A vakond és a karác­sony, Fred Rodrian: Szarvas Szilárd

Szöveg: Soós Anita

Fotó: Fotlia